När Företagarindikatorn, UNQUO och SEB:s månatliga intervjuundersökning, nu fyller sex månader är det läge att sammanfatta hur pandemin har påverkat framtidstron bland egenföretagarna.

”Ensam är stark” är ledord för många egenföretagare, men det senaste året, och lite till, har det verkligen testats. Hur har man klarat pandemin? Hur har restriktionerna påverkat ekonomin och synen på företagets framtid?

I december förra året lanserade UNQUO och SEB tillsammans Företagarindikatorn, en intervjuundersökning där över sex hundra egenföretagare varje månad ger sin syn på sin verksamhet och omvärldens förutsättningar. För UNQUO är Företagarindikatorn ett viktigt initiativ för att förstå sina användare.

“Vi initierade Företagarindikatorn för att vi såg hur egenföretagare ofta glömdes bort i undersökningar och statistik. Vad vi ser nu är att vi fått ovärderlig insikt i deras vardag, hur de tar sig an utmaningar och hittar lösningar”, säger Per Granstrand, VD för UNQUO.

Försiktig optimism när samhället öppnar upp

Ska man ett halvår in på Företagarindikatorns existens försöka sammanfatta utvecklingen med ett par ord ligger ”försiktig optimism” nära till hands. Vid lanseringen hade pessimismen övertaget, dock med minsta möjliga marginal: 18 procent av de tillfrågade trodde då att deras företagsverksamhet skulle påverkas negativt de närmaste tre månaderna, jämfört med 17 procent för ”positivt”. Att optimismen där och då inte var särskilt påtaglig har sina naturliga förklaringar. Efter en sommar och tidig höst 2020 med sjunkande dödstal tog den andra Coronavågen fart ordentligt mot slutet av året.

Företagare ser ljusare på framtiden

I Företagarindikatorn går det också att se tydligt på vilka områden egenföretagarna har haft störst problem. När de tillfrågas om hur omsättning, likviditet och arbetstid påverkats innevarande månad jämfört med föregående är det framför allt omsättning och arbetstid som har tagit störst stryk av pandemin. Minussiffrorna är stora under framför allt december 2020 och det här årets första två månader, dessutom med en ny dipp i april.

Även om likviditeten inte nått lika djupa dalar har den ändå svajat betänkligt, förmodligen ett tecken på den allmänna osäkerheten kring både vaccinleveranser och de statliga stödens långvarighet.

Fjolårets allt strängare restriktioner slog dessutom hårt mot flera branscher som traditionellt innehåller många egenföretagare:

 • Detaljhandel
 • Restauranger
 • Konsultbranschen

Restaurangbranschen påverkas hårt enligt företagarindikatorn

Vaccinationernas positiva effekt i Företagarindikatorn

Efter den inledande pessimismen i december växte dock framtidstron långsamt – men stadigt – igen. När coronafallen än en gång ökade under mars månad skulle det ha kunnat få effekt på Företagarindikatorn, men kurvan fortsatte trots allt att peka uppåt, vilket förmodligen var en effekt av att vaccinationerna började komma igång på allvar då.

För det går tveklöst att se en parallell i utvecklingen i Företagarindikatorn och andelen vaccinerade. Ju större del av befolkningen som fått sina första – och i ganska många fall nu också andra – spruta desto större har optimismen varit. Framme i maj hade antalet med positiv syn på de kommande tre månaderna fördubblats jämfört med decembersiffran (från 17 till 34) samtidigt som de negativa mer än halverats (från 18 till 8).

Vaccinering underlättar.

Ju fler vaccinerade desto närmre kommer samhället en öppning, vilket självklart påverkar många egenföretagares affärsmöjligheter. Även statliga initiativ som förlängda stöd och beskedet om den tillfälliga möjligheten att utföra marknadsföringsåtgärder för att man senare ska kunna återuppta sin verksamhet (med bibehållen a-kassa) kan ha påverkat de positiva tongångarna under maj och juni.

Storleken spelar roll

En faktor som inte kan förbises är hur företagens storlek påverkar framtidstron och där har tumregeln varit ”ju större desto mer positiva”. I gruppen mindre företag, med omsättning upp till och med 499 999 kronor per år, fluktuerar optimismen mer än i grupperna med större företag där utvecklingen mer stadigt pekat uppåt under 2021. Förklaringen till det är att mindre företag ofta är känsligare för yttre faktorer, vilket gör det svårare att uppskatta hur verksamheten kommer påverkas på kortare sikt. Samtidigt är startsträckan efter en kris ofta kortare än för större och mer tungrodda företag.

Att företagen med mer omfattande omsättning (en miljon eller mer) har större marginaler och långsiktighet avspeglas också i att de tidigare såg en ljusare framtid. Redan i mars spådde många av de intervjuade höga positiva siffror när det gällde den kommande tremånadersperioden och i maj närmast exploderade optimismen.

Aktiebolag eller enskild firma påverkar framtidssynen

En annan tydlig skillnad man kan se är företagsform. Egenföretagare med enskild verksamhet hade negativ framtidssyn i december och även om utvecklingen varit positiv under 2021 så har den här gruppen vacklat i sin tro, med stora skiftningar från månad till månad. Egenföretagare med aktiebolag har uppvisat en jämnare, och större, tro på företagets verksamhet under de kommande tre månaderna. Kurvan har pekat kraftigt uppåt.

Trenden för företag utifrån storleken på omsättning

 • Företag med mindre omsättning (under 499 999) tenderar att vara försiktigare i sin optimism.
 • Även under svårare perioder har företag med stor omsättning (en miljon och mer) varit positiva.
 • Företag med mellanstor (500 000 till 999 000) och stor omsättning är de som påverkats mest av ökade vaccinationer och tanken på en öppning av samhället. Ökningen av framtidspositiva i maj var iögonfallande stor.

Manliga egenföretagare mer positiva än kvinnliga

Bryter man ned resultaten i mindre beståndsdelar går det att se ytterligare tendenser i hur olika grupper reagerat på pandemin. Inte minst finns det stora skillnader mellan könen, där branschhemvist i någon mån kan antas spela viss roll. Vanliga egenföretagarbranscher för kvinnor är till exempel restaurangbranschen och frisörbranscher, som i många fall drabbats hårt av coronarestriktionerna. Kvinnor var en av de grupper som var mest negativa i december 2020 och siffrorna under 2021 har varit berg- och dalbaneläsning, där låga siffror i februari följdes av skyhöga siffror i mars bara för att sen sjunka igen i april.

De fem vanligaste yrkena bland kvinnliga egenföretagare år 2019

 1. Frisörer
 2. Skogsarbetare
 3. Städare
 4. Växtodlare och djuruppfödare
 5. Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik

Källa: SCB

För de manliga egenföretagarna har utvecklingen varit jämnare. Med undantag för ett litet hack i kurvan i april har optimismen vuxit rejält under hela 2021 och inte minst under maj.

Ytterligare en tydlig skiljelinje finns när det kommer till utlandsfödda, som drabbats hårt av pandemin, något som också rapporterats mycket i media. Precis som med kvinnorna är utlandsfödda också aktiva i branscher – till exempel handel och restaurang – som drabbats hårt av restriktionerna och den minskade rörligheten och konsumtionen i samhället. Gruppen var också, inte så oväntat, överlägset mest negativa kring framtidsutsikterna i december och har vacklat fram och tillbaka under året. Även om optimismen, precis som i andra gruppen, spirat ju längre året har framskridit.

”Företagarindikatorn har stärkt min bild av soloprenörer och hur de har hanterat den här pandemin. De visar gång på gång prov på att vara en riktigt motståndskraftig företagargrupp med hög omställningsförmåga, eller på ren engelska ”grit”. Nu när Sverige öppnar upp ska det bli spännande att se hur dessa eldsjälar lägger i ytterligare en växel”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Restauranger på sommaren

En reaktion inför sommaren

I den senaste företagarindikatorn, som kom i början av juni, visas dock en liten reaktion. Där har optimismen, trots förbättrad konjunktur och ett allt öppnare samhälle, kommit av sig något. Efter att ha ökat sex månader på raken sjönk företagarnas tro på en positiv utveckling av den egna verksamheten de kommande tre månaderna med fyra procentenheter, från 34 till 30 procent.

När det gäller de tre ekonomiska indikatorerna som de tillfrågade alltid bedömer – arbetstid, omsättning och likviditet – är svaren relativt positiva. Arbetstiden har förbättrats från 0 till 6 (där 0 är balans mellan positivt och negativt), likviditeten ligger oförändrat kvar på 0 och även om omsättningen ligger på -3 så är det en uppgång från den förra Företagarindikatorns -4.